#SOPIGSTRAFFSKALA

Klicka här för att se Joels film
VAD ÄR PROBLEMET?

ÄR ETT BARN VÄRT LIKA LITE SOM ETT TUGGUMMI PÅ GATAN?

Sexuella övergrepp mot barn och nedskräpning kan båda leda till böter. Vi tycker inte att böter står i proportion till brottet och den allvarliga kränkning som övergreppet innebär för barnet.

Det är en #SOPIGSTRAFFSKALA och vi vill se en förändring nu. En förändring som innebär att inget sexualbrott mot barn ska straffas med böter i framtiden. Att barn utsätts för övergrepp ska inte gå att jämföra med att spotta tuggummi på gatan.
Det är dags att ta ställning. Visa att du står på barnens sida – dela.

Kritik från FN

KRITIK FRÅN FN

Sverige fick så sent som 2011 kritik från FN gällande sanktionerna
av sexualbrott mot barn. FN anser inte att böter i straffskalan
står i proportion till brottens allvar.

Böter är fortfarande en vanlig påföljd vid följande brott:

  • BrB, 6 kap, § 8 – sexuell posering, böter eller fängelse i högst två år.
  • BrB, 6 kap, § 9 – köp av sexuell handling av barn, böter eller fängelse i högst två år.
  • BrB, 6 kap, § 10 – sexuellt ofredande, böter eller fängelse i högst två år.
  • BrB, 6 kap, § 10 a – kontakt med barn i sexuellt syfte, böter eller fängelse i högst ett år.
  • BrB, 16 kap, § 10 a – barnpornografi ringa brott, böter eller fängelse i högst sex månader.

ECPAT delar FNs ståndpunkt och anser att en skärpning av straffen
skulle innebära att brotten ges högre prioritet och att fler dömda
skulle kunna erbjudas vård inom anstalt.

Vad säger politikerna?

Vad säger politikerna?

FRÅGA #1 — Om att ta bort bötesstraff för alla sexualbrott

Bakgrund

Sverige fick så sent som 2011 kritik från FN gällande sanktionerna av sexualbrott mot barn. FN anser inte att böter i straffskalan står i proportion till brottens allvar. Böter förekommer fortfarande som påföljd vid brotten sexuell posering, köp av sexuell handling av barn, sexuellt ofredande av barn, kontakt med barn i sexuellt syfte och barnpornografi.

Fråga #1

När kommer ditt parti att följa FN:s Barnrättskommittés rekommendationer och ta bort bötesstraff för alla sexualbrott mot barn, inklusive barnpornografibrottet?

Så tycker politikerna

FRÅGA #2 — Om utbildning om sexuella övergrepp och sexuell exploatering

Bakgrund

FNs barnrättskommitté har i deras tre senaste rekommendationer påpekat åtgärder som Sverige bör vidta för att leva upp till barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll. Även i rapporter från Barnombudsmannen, Rikspolisstyrelsen och Länsstyrelsen i Stockholm uppmanas regeringen att vidta åtgärder för att öka kunskapen hos alla yrkesgrupper som i framtiden kommer att arbeta med eller för barn, speciellt rättsväsendet, och specifikt domare, åklagare, socionomer och lärare. Utbildningen rekommenderas också att vara obligatorisk och återkommande.

Fråga #2

När kommer denna kunskap att vara obligatorisk på grundutbildningarna och för yrkesverksamma?

Så tycker politikerna

FRÅGA #3 — Om förebyggande vård för förövare

Bakgrund

En av de absolut viktigaste åtgärderna för att förebygga barnsexhandeln är att stoppa efterfrågan. Vårdmöjligheterna för såväl potentiella som dömda förövare behöver utvecklas. Detta påpekas bland annat av Socialstyrelsen och Statens beredning av medicinsk utvärdering (SBU). Vård bör erbjudas alla i förebyggande syfte. Idag finns hjälplinjen PrevenTell, dit personer som är oroliga över sin egen eller andras sexualitet kan vända sig anonymt. PrevenTells finansiering tar slut vid årsskiftet. Genom att göra PrevenTells verksamhet permanent och utöka antal öppna mottagningar specialiserade på sexualbrottsförövare kan vi förhindra övergrepp innan de begås.

Fråga #3

Kommer ditt parti att garantera fortsatt och långsiktig finansiering av PrevenTell efter 2014? Hur kommer ni att utveckla den förebyggande vården och arbetet gentemot förövare under kommande mandatperiod?

Så tycker politikerna

FRÅGA #4 — Om andra åtgärder mot barnsexhandel

Fråga #4

Planerar ni att vidta andra åtgärder mot barnsexhandel under mandatperioden?

Så tycker politikerna

Av respekt för enskilda barn som utsatts för övergrepp har vi i kampanjen valt att inte beskriva specifika fall. Det som Joel och Noomi beskriver har dock tyvärr hänt alltför många barn och påföljderna som beskrivs är verkliga.