Så tycker Vänsterpartiet

Fråga:

Planerar ni att vidta andra åtgärder mot barnsexhandel under mandatperioden?

Svar:

Samhället måste göra sitt yttersta för att förhindra sexualbrott mot barn och barnsexhandel. Brotten och brottsoffren kan bli färre genom mer forskning, förbättrade insatser mot potentiella förövare, en översyn av påföljderna, insatser inom kriminalvården, fortsatt behandling efter avtjänat straff och förbättrat internationellt samarbete.

Vi har och kommer att fortsätta att driva krav i riksdagen om att sexköpslagen ska stärkas och att kravet på dubbel straffbarhet ska avskaffas, att det ska inrättas av ett nationellt resurscentrum mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, att Sverige ska verka för en intensifierad kamp inom EU mot människohandel, olika åtgärder för att skydda och stödja offren för människohandeln och att den som utsatts för människohandel för sexuella ändamål ska beviljas flyktingstatus och uppehållstillstånd med stöd av Genèvekonventionen.

All prostitution och människohandel för sexuella ändamål är beroende av efterfrågan. Det är främst mäns efterfrågan på sexuella tjänster från kvinnor och barn som stimulerar och upprätthåller prostitutionen. Framtidens sexköpare finns bland dagens unga män och pojkar. För att minska prostitution och människohandel för sexuella ändamål är det därför av yttersta vikt att arbeta förebyggande med att förändra mäns och pojkars attityder gentemot kvinnor och flickor. Vi har därför bl.a. lagt förslag på förstärkningar som rör sex och samlevnadsundervisningen i skolan samt att genuskunskap och frågor om sex och samlevnad blir en obligatorisk del på lärarutbildningen.

Europeiska unionen har ett särskilt ansvar för alla de kvinnor och barn som varje år förs in över medlemsländernas gränser för att utnyttjas i prostitution. FN-organen Unicef, OHCHR och OSSE har konstaterat i en gemensam rapport (2005) att insatserna för att förhindra människohandel inte är tillräckliga och att det saknas långsiktiga strategier för att förhindra prostitution och människohandel. Åtgärderna handlar i allt för liten grad om att arbeta förebyggande, stärka tänkbara offer och hjälpa dem att skydda sig mot dem som organiserar prostitution och människohandel. Vänsterpartiet anser att EU inom ramen för sitt bistånd bör upprätta program för att förhindra prostitution och människohandel.

Barnsexturism kan sägas vara en icke-fråga i Sverige, såväl inom politiken som inom rättsväsendet. Det är dags nu att Sveriges regering och riksdag tar sitt ansvar och uppfyller sina åtaganden enligt handlingsplanen från den första Världskongressen 1996 mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Detta är vi också ålagda enligt åtaganden i barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi som Sverige har ratificerat. Vänsterpartiet har och kommer även framöver i riksdagen lyfta och motionera om en rad åtgärder ska vidtas för att uppmärksamma dessa brott mot barn utomlands, för att leva upp till internationella åtaganden och för att fler ska kunna fällas i Sverige om åtal inte sker på den plats där exploateringen ägt rum.

I Thailand har den svenska polisen genom sin sambandsman i Bangkok inrättat en för regionen gällande anmälningshotline tillsammans med den svenska ambassaden i Bangkok. Detta är ett framsteg och bör införas på alla svenska ambassader för att underlätta för de människor som ser dessa brott och vill anmäla. Anmälningshotlines bör inrättas på samtliga svenska ambassader i världen

Kunskapen om barnsexturism är förvånansvärt liten. Det kan vara så att många människor tycker att dessa handlingar är så vidriga att man väljer att varken tala om dem, förnekar att de existerar eller antar att kraftfullt arbete redan sker mot problemen. Vi vet dock att problemet är utbrett och att insatserna för att hjälpa de utsatta barnen måste öka kraftigt. Detta kan göras på många sätt, men ett av det viktigaste är utbildning och information.

Dialog, utbildning och samarbete med de etablerade turistföretagen är viktigt för att på olika sätt medvetandegöra hur allvarlig och utbredd barnsexturismen är. Branschen, med sin erfarenhet och kunskap, måste medverka till att stoppa det systematiska utnyttjandet av barn.

På gymnasie- och högskolenivå finns turistutbildningar. Många av eleverna på utbildningarna kommer med all sannolikhet att komma i kontakt med barnsexturism. Vi föreslår att kunskaper om barnprostitution och barnsexturism integreras i gymnasie- och högskoleutbildningar som handlar om turism.

Vi tycker att det är viktigt att agera mot barnsexturism på internationell nivå. Dock anser vi att detta lämpligast sker på mellanstatlig nivå och inom Europarådet, där det finns en lång tradition av internationellt samarbete kring frågor om mänskliga rättigheter och även i frågan om sexuella övergrepp mot barn.

Lena Olsson
Vänsterpartiet